CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY
Công khai tài chính
BC tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2019 (PL VII) - Tháng Ba 23, 2020 3:30 chiều

BC tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới DN năm 2019 _PL VII_

BC Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2019 (PL VIII) - Tháng Ba 23, 2020 3:29 chiều

BC Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2019 _PL VIII_

BC kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 (PL VI) - Tháng Ba 23, 2020 3:28 chiều

BC kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019 _PL VI_

BC đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm 2020 (PL V) - Tháng Ba 23, 2020 3:28 chiều

BC đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm 2020 _PL V_

BC chế độ tiền lương, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (PL X) - Tháng Ba 23, 2020 3:27 chiều

BC chế độ tiền lương, thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 _PL X_

Báo cáo kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020 (PL IV) - Tháng Ba 23, 2020 3:26 chiều

Báo cáo kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020 _PL IV_

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và giám sát trong nội bộ năm 2019 - Tháng Ba 23, 2020 3:25 chiều

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và giám sát trong nội bộ năm 2019

BC tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 (PL VII) - Tháng Mười Một 5, 2019 3:34 chiều

BC tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 (PL VII)