CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY
Quyết định chủ sở hữu
Quyết định bổ nhiệm lại Kiểm soát viên công ty - Tháng Ba 30, 2018 2:25 chiều

Quyết định bổ nhiệm lại Kiểm soát viên công ty

Quyết định bổ nhiệm giám đốc dự án 5 triệu ha rừng - Tháng Ba 30, 2018 2:24 chiều

Quyết định bổ nhiệm giám đốc dự án 5 triệu ha rừng

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty - Tháng Ba 30, 2018 2:23 chiều

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đỏi lần 4) - Tháng Ba 30, 2018 2:23 chiều

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đỏi lần 4)

QĐ giao nhiệm vụ phụ trách công ty - Tháng Tư 3, 2017 3:18 sáng

QĐ giao nhiệm vụ phụ trách công ty

Đăng ký kinh doanh - Tháng Tư 3, 2017 3:17 sáng

Đăng ký kinh doanh